Fir déi verschidden Zäite vum Kierchejoer sti momentan iwwer 8‘000 Wierker an eisem „Répertoire de musique chorale“ zur Dispositioun. Hei kann een duerch d’Klassifizéirung op Basis vun de fiches françaises oder un Hand vun der Sichfunktioun no Wierker sichen.

AV Kyrie (38)

AY Alleluia (168)

VX Ave Maria (263)

Mat der Ënnerstëtzung vun: